Beleid

"A.V.V. Alphen onderweg naar 2020 met plezier, passie en prestatie”

 
Het beleidsplan dient er zorg voor te dragen dat de sterke punten waar de vereniging voor staat zoals respect, sociaal, normen en waarden verder worden uitgebouwd. Daarnaast heeft de persoonlijke aandacht voor de technische ontwikkeling van jeugdleden de laatste jaren gezorgd voor een gestage groei van het aantal jeugdleden. 
 
Ondanks dat er meer jeugdleden en ouders zijn, hebben we als vereniging de laatste jaren te maken met teruglopende vrijwilligers aantallen en (sponsor)inkomsten. Daarnaast groeit de vereniging nog gestaag en spelen maatschappelijke ontwikkelingen een prominentere rol binnen het hedendaagse voetbal. 
 
Het leiden van een voetbalvereniging is complex. Zeker voor een vereniging die groeiende is en ambities heeft. Belangrijke aspecten als wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers zijn invloedrijke factoren voor het beleid de komende periode. Het betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat taken zo helder mogelijk omschreven moeten worden. 
 
Om het kenmerkende “familiaire karakter” van de vereniging te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk om het verenigingsaanbod zo interessant mogelijk te maken, mede omdat de concurrentie op het gebied van rijetijdsbesteding enorm is toegenomen. Normen en waarden dienen nog beter verankerd te zijn binnen cultuur van de vereniging alsmede een actief vrijwilligers beleid. Het jeugdbeleid dient zo te worden ingericht, dat er op de middellange termijn geen spelers meer van buitenaf hoeven te worden gehaald en jeugdleden kunnen doorstromen naar de senioren. 
 
Om bovenstaande te kunnen realiseren, is een heldere structuur en duidelijke visie noodzakelijk. Daarnaast moeten taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Zonder een heldere en transparante structuur is de kans op onbestuurbaarheid aanwezig. Beleid dient gebaseerd te zijn op openheid, helderheid en zorgvuldigheid. 
 
In de komende periode dienen de aanbevelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties te worden gerealiseerd. Vanaf heden tot 2016 wordt er bewust gefaseerd en weloverwogen de doelstelling voor het daaropvolgende seizoen door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
 
Tijdens het proces worden stappen vooruit gezet, een stapje terug en word je regelmatig ingehaald door de realiteit en zal er, inherent aan de veranderingen, weerstand zijn bij leden. Toch willen wij als Bestuur alle leden verzoeken het Beleidsplan in uitvoering te nemen. Het beleidsplan 2014-2016 is opgesteld in overleg met het Algemeen Bestuur, jeugdcommissie en de technisch commissie. 
Jaarlijks zal het beleidsplan in de laatste bestuursvergadering van het seizoen worden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. 
 
 
Willem Baart 
Voorzitter 
 
Terug naar boven