Beleid

"A.V.V. Alphen werkt aan structuur, plezier, respect en prestatie”

 

A.V.V. Alphen is een vereniging waarbij het prestatieve hand in hand gaat met het recreatieve. We vinden het belangrijk dat leden kunnen voetballen met plezier, prestatie en respect voor elkaar. Het beleidsplan dient er aan bij te dragen dat deze sterke punten verder worden uitgebouwd. Daarnaast hebben de persoonlijke aandacht voor de technische ontwikkeling van jeugdleden, de A.V.V. Alphen activiteiten en een update van ons complex, waaronder een nieuw kunstgrasveld, gezorgd voor een gestage groei van het aantal jeugdleden.

Om het kenmerkende “familiaire karakter” waar de vereniging voor staat te kunnen blijven behouden is het noodzakelijk om het verenigingsaanbod zo interessant mogelijk te maken om zo aantrekkelijk te zijn en blijven voor (nieuwe) leden. Normen en waarden dienen nog beter verankerd te zijn binnen cultuur van de vereniging alsmede een actief vrijwilligers beleid. De vereniging heeft immers naast het voetbalplezier ook een maatschappelijke functie. Het jeugdbeleid dient zo te worden ingericht, dat spelers zo veel mogelijk op het eigen niveau kunnen spelen en kunnen ontwikkelen en er in het beste scenario geen spelers meer van buitenaf hoeven te worden gehaald en jeugdleden kunnen doorstromen naar de senioren.

Om bovenstaande te kunnen realiseren, is een heldere structuur en duidelijke visie noodzakelijk. Daarnaast moeten taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Zonder een heldere en transparante structuur is de kans op onbestuurbaarheid aanwezig. Beleid dient gebaseerd te zijn op openheid, helderheid en zorgvuldigheid.

 

Jaarlijks worden de doelstellingen door het Algemeen Bestuur, in overleg met het jeugdbestuur en de technische commissie, vastgesteld. Er wordt naar gestreefd deze doelstellingen te behalen waarbij de visie van de vereniging op het voetbal en het verenigingsleven te allen tijde in ogenschouw worden genomen.

 

Jaarlijks zal het beleidsplan in de laatste bestuursvergadering van het seizoen worden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.

Henk Wille & Cindy van Baarle

Voorzitters

Terug naar boven